Wykonawstwo projektów urbanistycznych i drogowych


Przygotowujemy kompleksowe projekty  drogowe  i  urbanistyczne, w ich ramach zajmujemy się m.in. wykonywaniem:

  • projektów ulic, jezdni, placów, parkingów, chodników itp.
  • projektów zjazdów indywidualnych
  • projektów organizacji ruchu tymczasowego i docelowego
  • operatów wodoprawnych

Wykonywanie projektów drogowych rozpoczynamy od uzyskania geodezyjnej mapy do celów projektowych od geodety z uprawnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy określa się warunki brzegowe dotyczące projektowanego zjazdu, chodnika, jezdni, placu lub innego obiektu o charakterze drogowym (minimalna lub maksymalna szerokość, odległości od budynków itp.). Kolejny etap to uzyskanie warunków przyłączenia od zarządców sieci kanalizacji deszczowej, dzięki którym możliwe jest odwodnienie projektowanego obiektu drogowego ? dotyczy to głównie dróg i parkingów. W przypadku większych obiektów zdarza się, że występują kolizje projektowanego obiektu z istniejącą infrastrukturą podziemną lub naziemną. W tym przypadku uzyskujemy warunki usunięcia kolizji, a  następnie wykujemy projekty przebudowy istniejącej infrastruktury. Ostatnim etapem jest przygotowanie projektu branży drogowej z opracowaniami towarzyszącymi.  Po wszystkich powyższych przygotowaniach dokumentacja jest gotowa do złożenia w Urzędzie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.